spicy Hot & Spicy

Chow Mei Fun


52. Beef Chow Mei Fun 11.50
53. Roast Pork or Chicken Chow Mei Fun 10.95
54. Shrimp Chow Mei Fun 11.50
55. House Special Chow Mei Fun 11.95
spicy56. Singapore Chow Mei Fun 12.25