spicy Hot & Spicy

Chow Mei Fun


52. Beef Chow Mei Fun 10.50
53. Roast Pork or Chicken Chow Mei Fun 9.95
54. Shrimp Chow Mei Fun 10.50
55. House Special Chow Mei Fun 10.95
spicy56. Singapore Chow Mei Fun 11.25